بخشنامه 90/192938 مورخ 90/10/26 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند